W dniach 27-29 maja 2021 roku odbył się e-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Konferencji wzięło udział 112 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 77 komunikatów z badań własnych, 24 postery z badań własnych oraz 11 postery popularnonaukowe.
Podczas e-Zjazdu Wiosennego SSPTChem mieliśmy okazję wysłuchać 6 wykładów zaproszonych gości:
 • Dr hab. Rafał Latajka, Prof. PWr (Politechnika Wrocławska) ,,Badania korelacji struktury i anktywności czyli o związku chemii teoretycznej z eksperymentem”
 • Dr Justyna Piechocka (Uniwersytet Łódzki) ,,Zastosowanie chromatografii w analityce śliny w kontekście oznaczania wybranych związków siarki”
 • Dr hab. Zbigniew Rogulski (Uniwersytet Warszawski) ,, Promieniowanie jonizujące na pograniczu nauk”
 • Dr inż. Szymon Kowalski (Gdański Uniwersytet Medyczny) ,,Potencjał terapeutyczny syntetycznych kompleksów wanadu w terapii nowotworu trzustki”
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ,,Perspektywy pracy dla chemika”
 • Mjr dr Magdalena Śniadecka (Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia) ,,Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – wielozadaniowa zdolność obronna Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
W skład Komitetu Naukowego weszli:
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Prezes PTChem) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok – Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Artur Michalak – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Zbigniew Galus – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Szymon Bocian – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Rafał Latajka – Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Zbigniew Rogulski – Uniwersytet Warszawski
Podczas tegorocznego e-Zjazdu Wiosennego wyłoniliśmy autorów najlepszych prezentacji ustnych. Nagrody otrzymali:
 • Marta Czaplicka (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Salivary glands analyzed by Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS): Towards development of the nowel tool for clinic diagnosis”
 • Dominik Korol (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Nanocząstki polipirolu jako chemosensor do oznaczania estriolu”
 • Piotr Krężel (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Aktywność fungistatyczna 3-N-butylidenoftalidu wobec drożdży z gatunku Candida albicans”
 • Daria Pietrzyk (Uniwersytet Łódzki) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Badanie właściwości detekcyjnych tiazynowej pochodnej PLP i Hcy”
 • Magdalena Pilzak (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt.: „Kwas tereftalowy jako selektywny sensor rodników hydroksylowych w badaniach nad aktywnością fotokatalizatorów półprzewodnikowych – weryfikacja metody”
 • Grzegorz Stando (Politechnika Śląska)za wygłoszenie prezentacji pt.: „Synteza nanokompozytorów poprzez elektroosadzenie miedzi z odpadów przemysłowych na arkuszach z nanomateriałów węglowych”
Dodatkowo, Komitet Naukowy przyznał wyróżnienia za komunikaty ustne. Otrzymali je:
 • Yuliia Diodovets (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Badanie procesu degradacji nylonu 6 metodami kwantowo-chemicznymi”
 • Adam Kabański (Politechnika Wrocławska) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Synteza oraz perspektywy implementacji tryboluminescencyjnego związku kompleksowego [Cu(NSC)(Py)2(PPh3)]”
 • Andrzej J. Kałka (Uniwersytet Jagielloński) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Matrix Ewolucje, czyli o zaletach zastosowania analizy faktorowej w chemii”
 • Martyna Malinowska (Uniwersytet Łódzki) za wygłoszenie prezentacji pt. ,,Poskromić nieposkromione – słów kilka o stereokontorlowanej syntezie Zasad Betti’ego”
Nagrodę za poster z badań własnych otrzymała Magdalena Gwóźdź (Politechnika Śląska, ,,Sole kwasu fitowego – charakterystyka, właściwości i zastosowanie w syntezie materiałów węglowych”), a za poster popularnonakowy – Krzysztof Matuszek (Politechnika Łódzka ,,Miękka robotyka, czyli jak chemia może zastępować elektronikę”).
Patronat Honorowy nad Zjazdem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne.
Ponadto patronat objęli:
 • Dr hab. Beata Grobelna, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
 • Prof. dr hab. Wojciech Kamysz, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Prof. dr hab. Joanna Karpińska, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
 • Prof. dr hab. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
 • Dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Dr hab. Sławomir Berski, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prof. dr hab. inż. Małogorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
 • Dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Partnerami Zjazdu byli:
 • ABL&E JASCO Polska sp. z o.o.
 • Kronospan
 • Hydrolab
 • Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
 • SHIM-POL A.M. Borzymowski
 • Ziaja Polska