(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

Kwadrans dla Chemii - monografia SMPTChem

Kwadrans dla Chemii to monografia Sekcji Młodych (dawniej Studenckiej) Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 2016-2020. Do publikacji w Kwadransie rokrocznie zapraszaliśmy uczestników poprzedzających Zjazdów. Na przestrzeni 5 edycji opublikowano 38 rozdziałów zarówno z zakresu badań własnych jak i przeglądów literaturowych o charakterze naukowym. Celem Kwadransu dla Chemii było umożliwienie studentom postawienie pierwszych kroków w świecie publikowania badań, a doktorantom szlifowanie swojego warsztatu. Od samego początku Kwadrans był wydawany nakładem Oficyny Edukacyjnej*Krzysztof Pazdro.

SPIS TREŚCI

Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Online Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 7
Tomasz Kostrzewa, Maciej Cieślak, Nikola Fajkis-Zajączkowska, Paulina Filipczak, Daria Jaworska, Aleksandra Skoczeń, Piotr Stasiewicz, Tomasz Swebocki
Zjawisko emisji indukowanej agregacją (AIE) 13
Justyna A. Adamczyk, Lena Marciniak, Michał Rachwalski, Adam M. Pieczonka
Fotoaktywne nanomateriały w Zastosowaniach Środowiskowych 33
Mateusz A. Baluk, Emilia Mykowska, Dominika Gołaszewska
Znaczenie związków wanadu w przyrodzie, medycynie i życiu człowieka 47
Katarzyna Chmur
Synteza, właściwości oraz implementacja kompleksowych związków tryboluminescencyjnych 59
Adam Kabański
Aldehyd salicylowy jako substrat w tworzeniu cienkich warstw o właściwościach fluorescencyjnych 73
Lena Marciniak, Justyna A. Adamczyk, Michał Rachwalski, Adam M. Pieczonka
Naukowe aspekty samoorganizacji materii – od wszechświata do atomów 87
Katarzyna Krauze, Tomasz Swebocki, Piotr Świder, Anna Wcisło, Tadeusz Ossowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. Anna Adach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Alicja Boryło, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. uczelni (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. uczelni (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
dr hab. Monika Kalinowska, prof. uczelni (Politechnika Białostocka)
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Alicja Kuban-Jankowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. uczelni (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Wiktor Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Radosław Starosta (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Piotr Storoniak, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. uczelni (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Redakcja naukowa i skład:
mgr Piotr Stasiewicz
Tomasz Swebocki
mgr Tomasz Kostrzewa

ISBN: 978-83-7594-208-8

Kwadrans dla chemii 2020 – V edycja (PDF)

SPIS TREŚCI

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2019 6
Tomasz Kostrzewa, Maciej Cieślak, Nikola Fajkis, Paulina Filipczak,
Justyna Piechocka, Aleksandra Skoczeń, Piotr Stasiewicz, Tomasz Swebocki
Wykorzystanie małocząsteczkowych związków organicznych w diodach OLED 16
Justyna Anna Adamczyk, Adam Marek Pieczonka
Obecne trendy w syntezie i badaniach materiałów kompozytowych 33
Alicja Bosacka, Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka
Właściwości elektrochemiczne elektrod wykonanych z wysoce zorientowanego grafitu pirolitycznego 42
Natalia Festinger, Kamila Morawska, Witold Ciesielski
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna Ce/HKUST-1 55
Paulina S. Jagódka, Michalina Stawowy, Agata I. Łamacz
Elektrochemiczne biosensory DNA 68
Kamila Morawska, Natalia Festinger, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska
Borofosfoniany klatkowe – struktura, synteza, właściwości 79
Natalia Pietras, Dawid Frąckowiak
Zastosowanie nanomateriałów węglowych w konstrukcji czujników potencjometrycznych 92
Karolina Pietrzak, Cecylia Wardak
Elektrochemiczne bioczujniki wykorzystujące elektrody złote jako przykład nowoczesnych narzędzi stosowanych do wykrywania patogenów 101
Tomasz Swebocki

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski (Politechnika Białostocka)
prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Anna Adach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
dr hab. Alicja Kuban-Jankowska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Bogumiła Kupcewicz (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. UJ (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Redakcja naukowa i skład:
mgr Piotr Stasiewicz
inż. Daria Jaworska
mgr Tomasz Kostrzewa

ISBN: 978-83-7594-191-3

Kwadrans dla Chemii 2019 – IV edycja (PDF)

SPIS TREŚCI

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018 6
Tomasz Kostrzewa, Hanna Makowska, Maciej Cieślak, Anna Fajkiel, Paulina Filipczak, Gabriela Handzlik, Małgorzata Skarbek, Piotr Stasiewicz, Justyna Piechocka, Tomasz Swebocki
Podsumowanie kadencji Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 2015-2018 20
Hanna Makowska
Dendrymery – związki o potencjale aplikacyjnym w nanomedycynie  42
Maciej Cieślak
Nowe chromofory aromatyczne jako fluorescencyjne sondy molekularne w procesach polimeryzacji 50
Nikola Fajkis, Ewa Witek, Mariusz Galek
Fungal Natural Products: Cure or Poison? 76
Dorota Jakubczyk
Woltamperometryczne badania 1,3-benzodioksol-5-olu 88
Kamila Morawska, Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Natalia Festinger, Witold Ciesielski
Na pograniczu chemii i elektroniki – elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w analizie biomakromolekularnej 98
Tomasz Swebocki, Karolina Dziąbowska, Daniel Firganek, Tadeusz Ossowski, Anna Wcisło
Emulsje wielokrotne 113
Jakub Tadeusz Zieliński

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Zofia Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
dr hab. Anna Adach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. inż. Marcin Kozanecki (Politechnika Łódzka)
dr hab. Bogumiła Kupcewicz (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
dr hab. Jacek Lipok, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr hab. inż. Izabela Madura (Politechnika Warszawska)
dr hab. Kamilla Małek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Paweł Zagrodzki (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Redakcja naukowa i skład:
mgr Tomasz Kostrzewa
mgr Piotr Stasiewicz
Tomasz Swebocki
mgr inż. Paulina Filipczak

ISBN: 978-83-7594-170-8

Kwadrans dla Chemii 2018 – III edycja (PDF)

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Badania spektroskopowe i strukturalne pochodnych terfenylu do roli fluorescencyjnych sensorów molekularnych 7
Nikola Fajkis, Mariusz Galek
Znaczenie proonkogenne fosfataz tyrozynowych SHP2 oraz PTP1B w rozwoju raka piersi 16
Tomasz Kostrzewa, Alicja Kuban-Jankowska, Anna Kostrzewa-Itrych, Marcin Kawczyński, Zbigniew Maćkiewicz, Michał Woźniak
Chromatographic Study of the Physicochemical Properties of [4-(4-trans-ethylcyclohexanecarbonyl)oxyphenyl]4-(4-transpropylcyclohexyl) benzoate 24
Justyna Jonik, Henryk Grajek, Marcin Purchała, Tomasz Wawer
Charakterystyka, występowanie i analiza steroli roślinnych 36
Małgorzata Skarbek
Clinical Applications of Silver and Gold Nanoparticles. Benefits and Threats.
A Review
48
Karol Steckiewicz, Ewelina Zielińska, Michał Woźniak, Iwona Inkielewicz-Stępniak
Adipocera i wonne substancje lotne powstające podczas rozkładu ludzkiego ciała oraz organizmy zdolne do ich wykrywania 57
Tomasz Swebocki

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
prof. dr hab. inż. Adam Voelkel (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Michał Żmijewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Witold Gładkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Małgorzata Grabarczyk (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Wojciech Kamysz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Elżbieta Jankowska (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Ewa Witek (Uniwersytet Jagielloński)

Redakcja i skład:
mgr Anna Fajkiel
mgr Piotr Stasiewicz
Tomasz Kostrzewa

ISBN: 978-83-7594-156-2

Kwadrans dla Chemii 2017 – II edycja (PDF)

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Usztywnione konformacyjnie peptydy Tat jako modulatory aktywności proteasomu 7
Maciej Cieślak, Przemysław Karpowicz, Małgorzata Giżyńska, Elżbieta Jankowska
Woltamperometryczne badanie leków przeciwretrowirusowych 16
Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Witold Ciesielski
Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acids on Filtrasorb 400 granular activated carbon 27
Marcin Purchała, Justyna Jonik, Henryk Grajek
Development of method for the determination of chlorophenols using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection 37
Marcin Purchała, Justyna Jonik, Henryk Grajek
Konstrukcja i zasada działania wybranych organicznych ogniw fotowoltaicznych 47
Anna Stefaniuk-Grams, Jarosław Jung
Zastosowanie grupy piwaloilowej w syntezie związków organicznych i bioorganicznych 57
Piotr Surynt, Karolina Bartosik, Grażyna Leszczyńska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Adam Bald (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Adam Lesner (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Jacek Ulański (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel (Politechnika Poznańska)
Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr hab. Łukasz Albrecht (Politechnika Łódzka)
Dr hab. inż. Jacek Grams (Politechnika Łódzka)
Dr hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Piotr Polanowski (Politechnika Łódzka)
Dr hab. Robert Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki)

Redakcja naukowa i skład:
Tomasz Kostrzewa
mgr Piotr Stasiewicz

ISBN: 978-83-7594-144-9

Kwadrans dla Chemii 2016 – I edycja (PDF)