(+48) 22 831 13 04 smptchem@gmail.com

REGULAMIN

SEKCJI MŁODYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

I. POSTANOWIENIA
§ 1

Sekcja Młodych jest jedną z sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zrzeszającą członków Towarzystwa posiadających status Studenta I, II oraz III stopnia studiów lub status młodego naukowca (w rozumieniu definicji zgodnej z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655). Jej działalność reguluje Statut Polskiego TowarzystwaChemicznego.

§ 2

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego może używać skróconej nazwy SMPTChem oraz nazwy w języku angielskim Young Section of the Polish Chemical Society i odpowiadającemu jej akronimowi YSPCS.

§ 3

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego podejmuje działania zgodne ze statutem Towarzystwa, a do Jej szczególnych kompetencji należy organizacja Zjazdów Naukowych Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także czynny udział w organizacji Forum Młodych podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§ 4

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego opiera swą działalność na pracy społecznej członków i sympatyków Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jej pracami kieruje Zarząd Sekcji.

§ 5

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania, może także z nimi współpracować.

§ 6

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego posługuje się znakiem graficznym Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz znakiem graficznym Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kolorze czarnym lub białym (załącznik 1). Znak ten może być modyfikowany w celach komunikacji medialnej wyłącznie przez Zarząd Sekcji i/lub osoby do tego przezeń uprawnione.

§ 7

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego i adresem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz numerem NIP Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§ 8

Opiekunem naukowym Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego, któremu tę funkcję powierza Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w porozumieniu z Zarządem Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

II. CELE I ZADANIA

§ 9

Celem działań Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest:
1. Popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa;
2. Popularyzowanie nauk chemicznych;
3. Integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z całej Polski;
4. Wspieranie studenckiego ruchu naukowego, w tym Studenckich Kół Naukowych zrzeszających studentów i entuzjastów chemii;
5. Rozwijanie sieci współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych;
6. Promocja polskiej nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym;
7. Reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 10

Zakres działalności Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego:
1. Organizowanie Zjazdów Naukowych Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz pomoc w organizacji Forum Młodych podczas Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Organizowanie wykładów, kursów i warsztatów naukowych, a także zwiedzania jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
3. Prowadzenie działań edukacyjnych na pisemny wniosek przedstawicieli szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty, stosownie do potrzeb jednostki i możliwości Sekcji;
4. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne działań podejmowanych przez Studenckie Koła Naukowe Chemików i sympatyków chemii;
5. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi, technicznymi i studenckimi, a także z zakładami przemysłowymi, firmami chemicznymi oraz wydawnictwami naukowymi;
6. Prowadzenie strony internetowej oraz profilów społecznościowych, jako źródeł informacji na temat działalności Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

III. CZŁONKOWSTWO

§ 11

Członkowie Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego dzielą się na:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających;
3. Sympatyków.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego może zostać student do ukończenia III stopnia studiów oraz młody naukowiec (w rozumieniu definicji zgodnej z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655), a w szczególnych przypadkach także pełnoletni uczeń szkoły średniej.
2. Członkiem wspierającym Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego może zostać aktywny członek innej Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który ukończył studia I, II lub III stopnia i nie jest młodym naukowcem (w rozumieniu definicji zgodnej z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655).
3. Sympatykiem Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego może być absolwent dowolnego kierunku studiów, który nie jest członkiem PTChem, a któremu bliskie są cele, formy i zasady działania Sekcji.

§ 13

Członek zwyczajny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborze Przewodniczącego Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Udziału w zjazdach, konferencjach, posiedzeniach naukowych oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Korzystania z tematycznych baz danych, zbiorów bibliotek i pracowni oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Korzystania z obniżonych opłat związanych z udziałem w przedsięwzięciach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Jego Sekcje, na warunkach określonych przez Zarząd Główny bądź Zarządy Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
5. Noszenia odznaki Towarzystwa;
6. Wstąpienia, po uprzednim jego powołaniu przez Przewodniczącego Sekcji Młodych
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
7. Powołania przez Zarząd Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do pełnienia funkcji Doradcy Zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz regulaminów i uchwał Zarządu Głównego oraz Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa oraz czynnego udziału w Jego pracach, regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do końca I kwartału każdego roku.

§ 15

Członek wspierający oraz sympatyk Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma prawo do:
1. Udziału w zjazdach, konferencjach i posiedzeniach naukowych oraz innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo oraz jego Sekcje, nawarunkach określonych przez Zarząd Główny lub Zarządy Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Korzystania z odczytów, zbiorów bibliotek oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Noszenia odznaki Towarzystwa;
4. Powołania przez Zarząd Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego do pełnienia funkcji Doradcy Zarządu.

IV. ZARZĄD SEKCJI MŁODYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

§ 16

Zarząd Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego działa w składzie:
1. Przewodniczący Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Członkowie Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Doradca Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
5. Doradca Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
6. Opiekun Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§ 17

Wybór Przewodniczącego Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego:
1. Jeżeli nie zachodzą ważne okoliczności, które to uniemożliwiają, wybory
Przewodniczącego Zarządu Sekcji odbywają się w trybie analogicznym do wyboru Władz Towarzystwa, a kadencja Przewodniczącego trwa trzy (3) lata, począwszy od Nowego Roku po wyborach;
2. Przewodniczącym Zarządu Sekcji może zostać student studiów I, II, III stopnia lubmłody naukowiec, który jest aktywnym (czynnym) członkiem Towarzystwa, a w szczególności członkiem zwyczajnym Sekcji Młodych i skutecznie działa na Jej rzecz, co najmniej od roku;
3. Wybory odbywają się w czasie specjalnego zebrania wyborczego, które powinno być zorganizowane w trakcie konferencji naukowej Sekcji Młodych, albo podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zebranie zwołuje urzędujący Zarząd Sekcji.
4. Kandydatura Przewodniczącego Sekcji może zostać zgłoszona osobiście przez zainteresowanego, albo przez innych członków zwyczajnych Sekcji, podczas zebrania wyborczego.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonują członkowie zwyczajni Sekcji obecni na zebraniu wyborczym Sekcji Młodych, którzy są czynnymi członkami Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
6. Wybór Przewodniczącego Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami podanymi podczas zebrania wyborczego.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów (co najmniej 50% + 1 głos) liczonych od ogólnej liczby oddanych, ważnych głosów.
9. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, to przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury przechodzi najwyżej dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku kiedy kilku kandydatów ma taką sama, największą liczbę głosów, wszyscy przechodzą do drugiej tury. Jeżeli druga tura nie przynosi rozstrzygnięcia, zarządza się przerwę w obradach, a po niej powtórną dyskusję nad programami kandydatów startujących w drugiej turze wyborów, prowadzoną z ich udziałem. Po dyskusji zarządza się trzecią turę głosowania.
10. Jeżeli przewodniczącego nie udaje się wybrać nawet w trzeciej turze głosowania, zamyka się zebranie wyborcze, a informację o tej sytuacji przekazuje się niezwłocznie Władzom Towarzystwa, które podejmują stosowne decyzje.

§ 18

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego:
1. Wszystkie czynności związane z odwołaniem Przewodniczącego Zarządu SSPTChem mogą być podejmowane jedynie przez członków zwyczajnych Sekcji – aktywnych członków Towarzystwa;
2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może zostać zgłoszony podczas specjalnego zebrania członków zwyczajnych Sekcji, zwołanego podczas Zjazdu Sekcji lub Zjazdu Towarzystwa, na wniosek co najmniej 50% członków zwyczajnych Sekcji Młodych;
3. Wniosek uznaje się za skuteczny, jeżeli w głosowaniu tajnym poprze go nie mniej, niż 2/3 obecnych na zebraniu członków zwyczajnych Sekcji Młodych, z zastrzeżeniem, że liczba obecnych nie może być mniejsza niż 50% +1 ogólnej liczby, członków zwyczajnych Sekcji.

§ 19

W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu lub Jego odwołania, a także w przypadku nieskutecznego wyboru Przewodniczącego, pracami Zarządu Sekcji kieruje dotychczasowy Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 20

Do kompetencji oraz obowiązków Przewodniczącego Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:
1. Powołanie Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących oraz Członków Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Organizacja i kierowanie pracami Zarządu Sekcji;
3. Dysponowanie środkami finansowymi Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w porozumieniu z Opiekunem Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
5. Reprezentowanie Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Zarządzie Głównym PTChem oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 21

Do kompetencji oraz obowiązków Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:
1. Organizacja konferencji;
2. Realizacja celów Statutowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Reprezentowanie Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 22

Członkowie Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego mogą powołać Doradcę Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§ 23

Doradcą Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego pozostaje ustępujący Przewodniczący Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego na okres jednej kadencji.

§ 24

Do kompetencji oraz obowiązków Doradcy Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:
1. Wprowadzenie nowego Przewodniczącego Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego w działalność Sekcji oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Przekazanie niezbędnych dokumentów oraz sprawozdań z okresu przewodniczenia Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Udział w obradach Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego z głosem doradczym.

§ 25

Do kompetencji oraz obowiązków Opiekuna Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:
1. Opiniowanie sprawozdań z działalności Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
2. Opieka nad poprawną realizacją celów statutowych przez Sekcję Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego przez Zarząd Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
3. Opieka nad finansami Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
4. Udział w obradach Zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

V. FINANSE SEKCJI

§ 26

Środki finansowe Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego pochodzą z opłat uczestników konferencji, w tym Zjazdów organizowanych przez Sekcję, a także z wpłat i dotacji instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych wspierających działalność Sekcji.

§ 27

Środkami finansowymi Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego dysponuje Zarząd Sekcji, w porozumieniu z Opiekunem Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Prezesem i Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Uchwałę o zmianie Regulaminu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego podejmuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§ 29

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Statut Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także regulaminy i uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Regulamin Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wraz ze zmianami, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego.