STATUT SEKCJI STUDENCKIEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

NA DZIEŃ 29.03.2019

STATUT

Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Sekcja Studencka jest jedną z sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zrzeszającą członków Towarzystwa posiadających status Studenta I, II oraz III stopnia studiów lub status doktoranta, a Jej działalność reguluje Statut Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Statut Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§2

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego może używać skróconej nazwy SSPTChem oraz nazwy w języku angielskim Student’s Section of Polish Chemical Society.

§3

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego podejmuje działania zgodne ze statutem Towarzystwa, a do Jej szczególnych kompetencji należy organizacja Zjazdów Zimowych oraz Zjazdów Wiosennych Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także czynny udział w organizacji Forum Młodych podczas dorocznych Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§4

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego opiera swą działalność na pracy społecznej członków i sympatyków Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a Jej pracami kieruje Zarząd Sekcji.

§5

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania, może także z nimi współpracować.

§6

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego posługuje się znakiem graficznym Polskiego Towarzystwa Chemicznego z dopiskiem Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego lub #SSPTChem w kolorze czarnym, białym lub złotym na białym lub granatowym tle (załącznik nr 1)

§7

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego i adresem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz numerem NIP Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§8

Opiekunem naukowym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest Członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego, któremu tę funkcję powierzył Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w porozumieniu z Zarządem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

II. CELE I ZADANIA

§9

Celem działań Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest:

 1. Popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa;
 2. Popularyzowanie nauk chemicznych;
 3. Integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z całej Polski;
 4. Wspieranie studenckiego ruchu naukowego, w tym Studenckich Kół Naukowych zrzeszających studentów i entuzjastów chemii;
 5. Rozwijanie sieci współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach naukowych;
 6. Promocja polskiej nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym;
 7. Reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

§10

Zakres działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

 1. Organizowanie Zjazdów Zimowych i Wiosennych Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz pomoc w organizacji Forum Młodych podczas Zjazdów Naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Organizowanie wykładów, kursów i warsztatów naukowych, a także zwiedzanie jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych na pisemny wniosek przedstawicieli szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty, stosownie do potrzeb jednostki i możliwości Sekcji;
 4. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne działań podejmowanych przez Studenckie Koła Naukowe Chemików i sympatyków chemii;
 5. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi, technicznymi i studenckimi, a także z zakładami przemysłowymi, firmami chemicznymi oraz wydawnictwami naukowymi;
 6. Prowadzenie strony internetowej oraz profilów społecznościowych, jako źródeł informacji na temat działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

III. CZŁONKOWSTWO

§11

Członkowie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Sympatyków.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego może zostać student do ukończenia III stopnia studiów bądź doktorant do momentu uzyskania stopnia, a w szczególnych przypadkach także pełnoletni uczeń szkoły średniej.
 2. Sympatykiem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego może zostać aktywny członek innej Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 3. Sympatykiem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego może być absolwent dowolnego kierunku studiów, który nie jest członkiem PTChem, nie ukończył 35 roku życia, a któremu bliskie są cele, formy i zasady działania Sekcji.

§13

Członek zwyczajny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborze Przewodniczącego Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Udziału w zjazdach, konferencjach, posiedzeniach naukowych oraz w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 3. Korzystania z tematycznych baz danych, zbiorów bibliotek i pracowni oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 4. Korzystania ze zniżek opłat związanych z udziałem w przedsięwzięciach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Jego Sekcje, na warunkach określonych przez Zarząd Główny bądź Zarządy Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 5. Noszenia odznaki Towarzystwa.
 6. Wstąpienia, po uprzednim jego powołaniu przez Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 7. Powołania przez Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do pełnienia funkcji Doradcy Zarządu.

 

§14

Członek zwyczajny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, regulaminów i uchwał Zarządu Głównego oraz Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa oraz czynnego udziału w Jego pracach, regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego, do końca I kwartału każdego roku.

§15

Sympatyk Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego ma prawo do:

 1. Udziału w zjazdach, konferencjach i posiedzeniach naukowych oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo oraz jego Sekcje, na warunkach określonych przez Zarząd Główny lub Zarządy Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Korzystania z odczytów, zbiorów bibliotek oraz otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa, na warunkach określonych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 3. Noszenia odznaki Towarzystwa;
 4. Powołania przez Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego do pełnienia funkcji Doradcy Zarządu.

IV. ZARZĄD SEKCJI STUDENCKIEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

§16

Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego działa w składzie:

 1. Przewodniczący Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
 2. Wiceprzewodniczący Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
 3. Członkowie Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
 4. Doradca Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
 5. Opiekun Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§17

Wybór Przewodniczącego Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

 1. Jeżeli nie zachodzą ważne okoliczności, które to uniemożliwiają, wybory Przewodniczącego Zarządu Sekcji odbywają się w trybie analogicznym, jak wybory Władz Towarzystwa, a kadencja Przewodniczącego trwa trzy (3) lata, począwszy od Nowego Roku po wyborach.
 2. Przewodniczącym Zarządu Sekcji może zostać student studiów I, II, III stopnia lub doktorant, który jest aktywnym (czynnym) członkiem Towarzystwa, a w szczególności członkiem zwyczajnym Sekcji Studenckiej i skutecznie działa na Jej rzecz, co najmniej od dwóch semestrów.
 3. Wybory odbywają się w czasie specjalnego zebrania wyborczego, które powinno być zorganizowane w trakcie konferencji naukowej Sekcji Studenckiej, albo podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zebranie zwołuje urzędujący Zarząd Sekcji.
 4. Kandydatura Przewodniczącego Sekcji może zostać zgłoszona osobiście przez zainteresowanego, albo przez innych członków zwyczajnych Sekcji, podczas zebrania wyborczego.
 5. Wyboru Przewodniczącego dokonują członkowie zwyczajni Sekcji obecni na zebraniu wyborczym Sekcji Studenckiej, którzy są czynnymi członkami Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 6. Wybór Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywa się większością głosów, w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami podanymi podczas zebrania wyborczego.
 7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyska co najmniej 50% + 1 głos, liczonych od ogólnej liczby oddanych, ważnych głosów.
 8. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, to przeprowadza się drugą turę głosowania.
 9. Do drugiej tury przechodzi najwyżej dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku kiedy kilku kandydatów ma taką sama, największą liczbę głosów, wszyscy przechodzą do drugiej tury. Jeżeli druga tura nie  przynosi rozstrzygnięcia, zarządza się przerwę w obradach, a po niej powtórną dyskusję nad programami kandydatów startujących w drugiej turze wyborów, prowadzoną z ich udziałem. Po dyskusji zarządza się trzecią turę głosowania.
 10. Jeżeli przewodniczącego nie udaje się wybrać nawet w trzeciej turze głosowania, zamyka się zebranie wyborcze, a informację o tej sytuacji przekazuje się niezwłocznie Władzom Towarzystwa, które podejmują odpowiednie decyzje.

§18

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

 1. Wszystkie czynności związane z odwołaniem Przewodniczącego Zarządu SSPTChem mogą być podejmowane jedynie przez członków zwyczajnych Sekcji – aktywnych członków Towarzystwa.
 2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może zostać zgłoszony podczas specjalnego zebrania członków zwyczajnych Sekcji, zwołanego podczas Zjazdu Sekcji lub Zjazdu Towarzystwa, na wniosek co najmniej 50% członków zwyczajnych Sekcji Studenckiej.
 3. Wniosek uznaje się za skuteczny, jeżeli w głosowaniu tajnym poprze go nie mniej niż 2/3 obecnych na zebraniu członków zwyczajnych Sekcji, z zastrzeżeniem, że liczba obecnych nie może być mniejsza niż 50% +1 ogólnej liczby, członków zwyczajnych Sekcji.

§19

W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu lub Jego odwołania, a także w przypadku nieskutecznego wyboru Przewodniczącego, pracami Zarządu Sekcji kieruje dotychczasowy Wiceprzewodniczący Zarządu.

§20

Do kompetencji oraz obowiązków Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:

 1. Powołanie Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących oraz Członków Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Organizacja i kierowanie pracami Zarządu Sekcji;
 3. Dysponowanie środkami finansowymi Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w porozumieniu z Opiekunem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 4. Przedstawianie rocznego sprawozdania z działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 5. Reprezentowanie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Zarządzie Głównym PTChem oraz na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.

§21

Do kompetencji oraz obowiązków Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:

 1. Organizacja konferencji;
 2. Realizacja celów Statutowych Sekcji;
 3. Reprezentowanie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego na forum ogólnopolskim i międzynarodowym;

§22

Członkowie Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego mogą powołać Doradcę Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§23

Doradcą Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego pozostaje ustępujący Przewodniczący Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

§24

Do kompetencji oraz obowiązków Doradcy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:

 1. Wprowadzenie nowego Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w działalność Sekcji oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Przekazanie niezbędnych dokumentów oraz sprawozdań z okresu przewodniczenia Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 3. Udział w obradach Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego z głosem doradczym;

§25

Do kompetencji oraz obowiązków Opiekuna Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy:

 1. Opiniowanie sprawozdań z działalności Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 2. Opieka nad poprawną realizacją celów statutowych Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego przez Zarząd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 3. Opieka nad finansami Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 4. Udział w obradach Zarządu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

V. FINANSE SEKCJI

§26

Środki finansowe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego pochodzą z opłat uczestników konferencji, w tym Zjazdów organizowanych przez Sekcję, a także z wpłat i dotacji instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych wspierających działalność Sekcji.

§27

Środkami finansowymi Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego dysponuje Zarząd Sekcji, w porozumieniu z Opiekunem Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Prezesem i Biurem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§28

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem ma zastosowanie Statut Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także regulaminy i uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Statut został uchwalony w dniu ……………………….. i obowiązuje z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK nr 1

DO STATUTU SEKCJI STUDENCKIEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

LOGOTYP WERSJA 1.

LOGOTYP WERSJA 2.